STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.

                     STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.

STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.