RI3

ייעוד המיזם – המיזם למחקר יישומי חדשני שואף לשמש כבית מקצועי וכקטליזטור לתהליכי למידה, פיתוח, מדידה והטמעה של תפיסת ה- STEM ומיומנויות המאה ה-21 תוך מיקוד ביישובי הפריפרייה.

יוזמת המרכז בשותפות עם בית יציב תופעל תוך חיבור לארגוני מפתח, בעלי נסיון רב, הפועלים אסטרטגית למען קידום מיומנויות ה-STEM במטרה להוביל למוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות.
בית יציב הינו ארגון המוביל בתכלול והטמעה תפיסת הSTEM ומיומנויות המאה 21 ברמה הארצית. בית יציב ממוקם בקמפוס החינוכי על שם גוסטב לוואן, בבאר שבע וכולל בתוכו: המרכז לחינוך סייבר, מוזיאון המדע ע"ש קרסו, המרכז הארצי לפיתוח מקצועי למורים המשלב מעבדות חדשניות, בית הארחה המשמש כתשתית להפעלת התוכניות החינוכיות, מרכז להשכלת מבוגרים בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, בית ספר "מעוף" לתלמידים מחוננים והמרכז החינוכי לתוכניות STEM. בית יציב בעל ניסיון רב בפיתוח, הפעלה והטמעת תוכניות במיקוד STEM ומיומנויות ברצף הגילאי, בראייה יישובית של ECOSYSTEM בפריפרייה בדרום ובצפון. מכאן, הארגון בעל יכולות פיתוח תוכניות ופעילויות בשכבות הגיל הרלוונטיות למיזם והגעה באמצעות ניידות אף לפריפרייה הרחוקה תוך גמישות תפעולית ויצירתיות פדגוגית.
המרכז היישומי יפעל בהלימה לנרטיב של משרד החינוך מתוך רצון לקדם פיתוח מודלים והטמעה של תהליכי למידה הוראה, בדגש על מיומנויות המאה ה21, תוך מדידה והערכה של היוזמה. המרכז ייתן פתרונות לאתגרי המשרד בפרקטיקות מהשטח. החיבור של השותפים יגדיל את האימפקט על מערכות החינוך ביישובי הפריפריה הנבחרים, תוך איגום משאבים והון אנושי.
בית יציב כארגון שותף, יעשה שימוש בניסיון, בידע ובכלים שצבר ויפעל תוך שיתוף פעולה עם הארגונים מכלל המגזרים על מנת לייצר השפעה רב מערכתית לקידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישובים הנבחרים. המרכז יבחר ועדת היגוי אשר תאשר איוש ועדה מייעצת שתהיה מורכבת ממומחים מכלל המגזרים תוך שמירה על גיוון מבין אוכלוסיות החברה הישראלית, וההחלטות בה יתקבלו בהסכמה.

               פיזיקה מחקרית

תיאור אודות התכנית:

תחילת התוכנית :

2017-2020

ביצוע הפרויקט המחקרי מאפשר הקניית מיומנויות למידה בתחום התוכן ובתחום המחקר המדעי,
מחבר בין מקצוע הפיזיקה לבין המרחב התרבותי המודרני ומאפשר אינטגרציה בין תחומי הפיזיקה לתחומים אחרים. שאלון "פרויקט בפיזיקה מחקרית" מהווה הזדמנות לקידום המקצוע בכמה היבטים, בקרב מורים ותלמידים. עבור התלמידים הוא מעלה את העניין בפיזיקה, מטפח את אחריותם כמו גם מעודד העמקה, יצירתיות, יוזמה ומעוף. 

עבור המורים, הובלת פרויקט החקר מעצימה אותם כפיזיקאים, מחזקת את הקשר שבינם לבין התלמידים ומקדמת את ההוראה בכל מסגרות עבודתם. הובלת פרויקט מחקרי תורמת להגברת תחושות חיוביות כלפי מקצוע ההוראה ומעלה את מעמדו של המורה.בנוסף, התכנית מהווה גורם משיכה למהנדסים ומדענים המצטרפים במשרה חלקית להנחיית התלמידים. החשיפה להנחיית תלמידים מהווה גשר עבורם לבחירה בהוראה במשרה מלאה שהיא אתגר כקריירה שנייה.

שותפים:

המזכירות הפדגוגית – משרד החינוך , בית יציב

RI3

ייעוד המיזם – המיזם למחקר יישומי חדשני שואף לשמש כבית מקצועי וכקטליזטור לתהליכי למידה, פיתוח, מדידה והטמעה של תפיסת ה- STEM ומיומנויות המאה ה-21 תוך מיקוד ביישובי הפריפרייה.

יוזמת המרכז בשותפות עם בית יציב תופעל תוך חיבור לארגוני מפתח, בעלי נסיון רב, הפועלים אסטרטגית למען קידום מיומנויות ה-STEM במטרה להוביל למוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות.
בית יציב הינו ארגון המוביל בתכלול והטמעה תפיסת הSTEM ומיומנויות המאה 21 ברמה הארצית. בית יציב ממוקם בקמפוס החינוכי על שם גוסטב לוואן, בבאר שבע וכולל בתוכו: המרכז לחינוך סייבר, מוזיאון המדע ע"ש קרסו, המרכז הארצי לפיתוח מקצועי למורים המשלב מעבדות חדשניות, בית הארחה המשמש כתשתית להפעלת התוכניות החינוכיות, מרכז להשכלת מבוגרים בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, בית ספר "מעוף" לתלמידים מחוננים והמרכז החינוכי לתוכניות STEM. בית יציב בעל ניסיון רב בפיתוח, הפעלה והטמעת תוכניות במיקוד STEM ומיומנויות ברצף הגילאי, בראייה יישובית של ECOSYSTEM בפריפרייה בדרום ובצפון. מכאן, הארגון בעל יכולות פיתוח תוכניות ופעילויות בשכבות הגיל הרלוונטיות למיזם והגעה באמצעות ניידות אף לפריפרייה הרחוקה תוך גמישות תפעולית ויצירתיות פדגוגית.
המרכז היישומי יפעל בהלימה לנרטיב של משרד החינוך מתוך רצון לקדם פיתוח מודלים והטמעה של תהליכי למידה הוראה, בדגש על מיומנויות המאה ה21, תוך מדידה והערכה של היוזמה. המרכז ייתן פתרונות לאתגרי המשרד בפרקטיקות מהשטח. החיבור של השותפים יגדיל את האימפקט על מערכות החינוך ביישובי הפריפריה הנבחרים, תוך איגום משאבים והון אנושי.
בית יציב כארגון שותף, יעשה שימוש בניסיון, בידע ובכלים שצבר ויפעל תוך שיתוף פעולה עם הארגונים מכלל המגזרים על מנת לייצר השפעה רב מערכתית לקידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישובים הנבחרים. המרכז יבחר ועדת היגוי אשר תאשר איוש ועדה מייעצת שתהיה מורכבת ממומחים מכלל המגזרים תוך שמירה על גיוון מבין אוכלוסיות החברה הישראלית, וההחלטות בה יתקבלו בהסכמה.